TAKİP ET

KVKK

Melike Tekstil 2000 yılında Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete geçip faaliyetlerini artırarak günümüze kadar başarılı bir şekilde gelmiştir.

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Melike Tekstil San. ve Tic. AŞ. “Melike Tekstil” olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Melike Tekstil olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Melike Tekstil ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1)      Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca, Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 22193 sicil numarasıyla kayıtlı, 0614054455100016 MERSİS numaralı, “4.Organize Sanayi Bölgesi 83404 No’ lu Cad. No:17 Şehitkamil/ Gaziantep” adresinde mukim Melike Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. veri sorumlusudur.

 2)      Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 Kişisel verileriniz Melike Tekstil tarafından;

 · Talebiniz halinde sunulan her türlü ürün, hizmet ve kampanyalardan sizleri haberdar etmek,

· İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri sunmak,

· Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerini programlanmak ve takip etmek,

·  Müşteri kayıtlarının oluşturulması ve yönetilmesini sağlamak,

· Satışa bağlı faturalandırma dahil her türlü muhasebesel işlemleri gerçekleştirmek,

· Sizlere sunulan ürün ve hizmet satışı, satış sonrası destek, gerekli işlemlerin icrası ve takibi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, risk değerlendirmesi yapılması, her türlü sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, operasyonel süreçlerin planlanması ve icrasını gerçekleştirmek,

· Melike Tekstil ile girmiş olduğunuz her türlü ticari işlemlerde tarafınızın hak kaybına uğramaması adına tarafınıza ait bilgilerinizi tespit etmek,

· Melike Tekstil’in ticari işlemlerde basiretli tacir gibi davranma yükümlülüğünü yerine getirmek,

· Melike Tekstil bünyesinde alınan stratejik ve idari kararlar hakkında sizleri bilgilendirmek,

· Müşteri talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesini sağlamak,

· Müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve gerektiğinde istatistiki çalışmalar yapmak,

· İş geliştirme çalışmaları yapmak ve yeni stratejiler geliştirmek,

· Her türlü sözleşme süreçlerinin yürütülmesini sağlamak ve hukuki talep ve işlemlerin takip ve icrasını sağlamak,

· Melike Tekstil merkez ofisini, şubelerini veya üretim tesislerini ziyaret etmeniz halinde güvenliğinizi sağlamak ve takibini yapmak,

·  Bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturmak ve yönetmek,

· Melike Tekstil tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Melike Tekstil’in ve Melike Tekstil ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temin etmek,

· İş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlamasını ve takibi yapmak,

· Resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrasını yapmak,

· Müşteri temelli gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulmasını ve güncellenmesini sağlamak,

· Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması veya artırılmasına yönelik aktiviteleri planlanmak ve düzenlemek,

· Bazı etkinliklerin organizasyonunu ve takibini sağlamak amaçlarıyla Kanun’da belirtilen (5. ve 6. maddesine uygun olarak) sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 3)      Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, özel veya kamu kurumlarına, denetime yetkili kamu kuruluşlarına, gerektiğinde adli ve idari yargı makamlarına, Melike Tekstil satış ve pazarlama birimi personeline ve amirlerine, şirket hissedarlarına, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi yapılabilmesi amacıyla bankalara ve finans kuruluşlarına, aracılık ettiğimiz kuruluşlara, faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlara, sevkiyatlarınız için anlaşmalı olduğumuz lojistik firmalarına ve tedarikçisi olduğumuz diğer firmalara, yurtiçindeki ve yurtdışındaki iş ortaklarımıza, etkinlik ve sigorta şirketlerine aktarılabilmektedir.

 4)      Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 Kişisel verileriniz; operasyonel süreçlerin yürütüldüğü departmanlarımız, genel müdürlüğümüz, ürün ve hizmet sunduğumuz ofis ve servislerimiz ve Melike Tekstil tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda iş ilişkisi içerisinde olduğumuz müşterilerimizin irtibat kişilerine ait; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, imza, işyeri adresi, cep telefonu numarası, e-posta adresi ve çalıştığı pozisyon tipindeki kişisel verileri Kanun’un 5. maddesinin 1/a-c-ç-e-f bentleri uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Melike Tekstil’in meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlemekteyiz. Kişisel verileriniz yukarıda sayılan Amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye dayanan hukuki sebeplerle işlenmektedir.

 5)      İlgili Kişinin Hakları

 Kişisel veri sahibi olarak, dilediğiniz zaman Melike Tekstil’e başvurarak;

·  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

· Kişisel verilerinizin Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

· Kişisel verilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

· Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

· Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

·  Kişisel verilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya

· Kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

 Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak Melike Tekstil’e iletebilir, detaylı bilgi almak için Melike Tekstil’in internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 Başvurularınızı;

i. www.meliketekstil.com adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “4.Organize Sanayi Bölgesi 83404 No’ lu Cad. No:17 Şehitkamil/ Gaziantep” adresine iletilmesi,

ii. www.meliketekstil.com adresinde formun doldurulup, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla veya mobil imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun MELİKE TEKSTİL’ e ait KEP adresine kayıtlı elektronik posta veya MELİKE TEKSTİL’ e daha önceden bildirilen ve MELİKE TEKSTİL’ in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile gönderilmesi, yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekaletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Melike Tekstil tarafından reddedilecektir.

Melike Tekstil’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

Melike Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

 

BİZ KİMİZ

BİZ KİMİZ

Sektörde 20 yıllık bir tecrübe ve toplamda 309.800 metrekarelik beş dev tesisimizle sektörümüzde Dünya’nın önde gelen ve tercih edilen markası olma yolunda ilerliyoruz.

BAŞKANIN MESAJI

BAŞKANIN MESAJI

Melike Tekstil 20 yıl önce bugün ulaştığımız hedeflerin hayalleriyle kuruldu. Geçen yıllar bize yeni hedefler gösterse yeni hayaller kurdursa da bugün ulaştığımız nokta ile gurur duyuyoruz.

KİLOMETRE TAŞLARI

KİLOMETRE TAŞLARI

Melike Tekstil olarak faaliyetlerimize başladığımızdan beri her gün gelişerek Türkiye'de ve Dünya'da iplik sektöründe adımızı duyurduk

İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI

Melike grup için “insan” tüm işletme kaynaklarını harekete geçiren temel kaynaktır. İnsan Kaynakları Politikamız, şirketimizin bu en temel kaynağı olan ekibimizin Melike Tekstil’in vizyonunu anlamış, kalite ve müşteri odaklı, yeniliklere açık olması yönünde çalışır.

VİZYON MİSYON

VİZYON MİSYON

Melike Tekstil 2000 yılında Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete geçip faaliyetlerini artırarak günümüze kadar başarılı bir şekilde gelmiştir.

KALİTE POLİTİKALARIMIZ

KALİTE POLİTİKALARIMIZ

Politikamız, müşterilerimizin isteklerini ön planda tutarak varılan karşılıklı uzlaşma doğrultusunda fiyat, termin ve istenen özelliklerde kaliteyi üretmektir.

SERTİFİKALAR

SERTİFİKALAR

İplik sektöründe varlığımızı sürdürdüğümüz 20 yıl içerisinde Oekoteks Belgesi, ISO9001 Kalite Yönetimi Sertifikası, ISO4001 Çevre Yönetimi Sertifikası aldık.

Hakkında

Hakkında

Sektörde 20 yıllık bir tecrübe ve toplamda 309.800 metrekarelik beş dev tesisimizle sektörümüzde Dünya’nın önde gelen ve tercih edilen markası olma yolunda ilerliyoruz.